Raahen perussuomalaiset ry:n hallituksen julkilausuma tammikuu 2019

Raa­hen pe­rus­suo­ma­lai­set ry:n hal­li­tus piti per­jan­tai­na 25. tam­mi­kuu­ta jär­jes­täy­ty­mis­ko­kouk­sen­sa, jos­sa va­lit­tiin va­ra­pu­heen­joh­ta­jak­si Kons­ta Hie­ta­la, sih­tee­rik­si Ar­vo La­to­maa ja ta­lou­den­hoi­ta­jak­si An­te­ro Ho­lap­pa. Syys­ko­kouk­sen pää­tök­sen mu­kai­ses­ti pu­heen­joh­ta­ja­na jat­kaa Jon­ne Tör­mä­kan­gas ja hal­li­tuk­sen jä­se­nik­si va­lit­tiin Kons­ta Hie­ta­la, An­te­ro Ho­lap­pa ja Tii­na Han­hi­kor­pi.

Raa­hen Pe­rus­suo­ma­lai­set ry:n hal­li­tus kes­kus­te­li myös koko seu­tu­kun­taa jär­kyt­tä­nees­tä uu­ti­ses­ta, jon­ka mu­kaan ul­ko­maa­lais­taus­tai­nen mies on syy­tet­ty­nä lap­seen koh­dis­tu­nees­ta sek­su­aa­li­ri­kok­ses­ta Raa­hes­sa. Va­li­tet­ta­vas­ti ta­paus on vain yk­si mo­nis­ta vii­me ai­koi­na esiin tul­leis­ta ta­pauk­sis­ta jo yk­si­no­maan Poh­jois-Poh­jan­maan alu­eel­la.

Ta­paus osoit­taa, et­tä Raa­hen­kaan lap­set ja nuo­ret ei­vät ole tur­vas­sa ja sik­si hei­tä tu­li­si va­roit­taa so­si­aa­li­sen me­di­an vaa­rois­ta. Lap­sil­le ja nuo­ril­le tu­lee muis­tut­taa, et­tä sekä ul­ko­maa­lais­ten et­tä suo­ma­lais­ten tun­te­mat­to­mien ai­kuis­ten mies­ten lä­hes­ty­mi­sy­ri­tyk­siin so­si­aa­li­sen me­di­an ka­na­vis­sa pi­tää suh­tau­tua ai­na va­rauk­sel­la.

Toi­von mu­kaan pe­rus­suo­ma­lais­ten li­säk­si myös muut puo­lu­eet he­rää­vät vii­meis­tään nyt to­del­li­suu­teen ja ak­tii­vi­ses­ti pyr­ki­vät kor­jaa­maan on­gel­maa. Yk­sit­täis­ta­pauk­sis­ta ei ul­ko­maa­lais­ten mies­ten koh­dal­la voi­da enää pu­hua. Eri kult­tuu­ri­taus­tan omaa­vien ih­mis­ten te­ke­mät rais­kauk­set ovat ti­las­to­jen va­los­sa vä­ki­lu­kuun suh­teu­tet­tu­na mer­kit­tä­väs­sä roo­lis­sa.

Suo­jel­laan yh­des­sä nai­si­am­me ja lap­si­am­me ja täh­dä­tään tur­val­li­seen Raa­heen.

Raa­hen pe­rus­suo­ma­lai­set ry:n hal­li­tus

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa